Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Ordinær generalforsamling i Told- og Skattehistorisk Selskab 2023

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 31. maj 2022, kl. 16.00 i Skattestyrelsen, Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2022
 3. Regnskab 1. januar - 31. december 2022
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. redaktør
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Formanden bød de fremmødte velkommen. Herefter foreslog formanden kontorchef Niels Anker Jørgensen som dirigent.

Ad punkt 1 - Valg af dirigent
Kontorchef Niels Anker Jørgensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2021

Medlemstal
Medlemstallet er desværre faldet lidt i 2023. Pr. 1. april 2022 havde vi 414 personlige og 7 institutioner og virksomheder som medlemmer samt 12 biblioteker, der abonnerede på Zise, i alt 433, der modtog Zise 2022. Således et fald på 18, som dækker over dødsfald, at nogle har meldt sig ud eller ikke har betalt kontingent, men også over, at det trods alt er lykkedes at tiltrække nogle få nye medlemmer, specielt da der er 25, som ikke har betalt kontingent og som ikke indgår i medlemstallet. Desværre er der også nogle, der er faldet fra i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller modtagelsen af Zise.

Kontingentet
Kontingentet blev fra 1. januar 2018 forhøjet til 120 kr. årligt for enkeltpersoner, hvilket fortsat er gældende. Det er stadig et meget lavt kontingent, omkostningerne ved publiceringen og udsendelse af Zise taget i betragtning, specielt når der udkommer en så omfangsrig årbog, som det har været tilfældet for både 2020, 2021 og 2022, så kontingentet har ikke kunnet dække omkostningerne. Zise 2023 bliver derfor ikke på helt så mange sider, specielt da en normal årgang skulle ligge på 200-250 sider, hvilket vil være gældende fra Zise 2023. Anmodningen om kontingentindbetaling for 2023 vil være med i "Zise - Nyhedsbrev 2023".

Zise - status
"Zise 2022" blev udsendt den 8. maj 2023 og "Zise - Nyhedsbrev 2023" vil blive udsendt per email/PostNord i løbet af sommeren 2023, noget forsinket, mens Zise 2023 er planlagt til at udkomme i begyndelsen af december 2023.

Zise 2020 var på 356 s, men overgås af Zise 2021, som var på 409 s, men det mest omfattende Zise nogensinde er Zise 2022, som er på 438 sider. Som altid med et righoldigt udvalg af artikler lige fra den tidlige Øresundstold og frem til nutiden - en ganske betydelig udgivelse med nye bidrag til told- og skattehistorien.

Zise 2023 vil bl.a. indeholde erindringsartiklen "Fra Skelde til Schandelah - Gendarm Alfred Jørgensen Vaabensteds beretning" ved Finn Lautrup, mens Henrik Gjøde Nielsen fortsætter publiceringen af Aage Malling-Jacobsens erindringer. Mogens Jensen har begået artiklen "Forduld, forbrudt og giortt til Pries - Visitørregnskaber 1630-1642" fra sundtoldstiden. Helge C. Jacobsen en artikel om "Toldbygninger i Haderslev og omegn fra 1864 til i dag".

Selv om det foreløbigt ser rimeligt ud med stof til Zise 2023, så vil bestyrelsen alligevel igen i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise som årbog fortsat kan være spændende læsning. Derfor toldere og skattefolk - få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise! Vær med til at bevare erindringen om toldvæsenet og skattevæsenet før det blev til Skatteforvaltningen.

The Sound Toll at Elsinore
Salget af Tolden i Sundet på engelsk The Sound Toll at Elsinore, som udkom i 2017 solgte i 2022 kun 2 eksemplarer, selv om Museum Tusculanum distribuerer den internationalt, således kan den bl.a. erhverves via Amazon. Det samlede salg af den engelske udgave har været begrænset, men vi må håbe, at den har bidraget til at fremme forskningen i Sundtolden internationalt, specielt nu hvor Sundtoldregnskaberne er publiceret på det nederlandske website Sound Toll Registers online.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720
Salget af Ole Degns bog Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720 er så godt som gået i stå. Museum Tusculanum, som har den i kommission, solgte kun 2 eksemplarer af bogen i 2022, hvilket jo ikke er meget.

Toldvæsenets bygningshistorie
Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø, som blev til Toldkamrene på Fyn, Langeland og Ærø er nu langt om længe udkommet, hvilket har været noget af et forhindringsløb, specielt på grund af artiklen om toldkamrene i Odense, som det først lykkedes at få skrevet med vores næstformand, Henrik Fode, som forfatter - efter at to forfattere var faldet fra. I mellemtiden nåede de to seneste toldkamre i Odense fra henholdsvis 1956 og 1977 at blive brudt ned til fordel for "fremskridtet". Man forundres over, som arkitekturhistorikeren Claus M. Smidt skriver i bogen om den senest opførte fra 1977, "at det i en tid, hvor bæredygtighed og ansvarsfuld omgang med vore bygninger er i højsædet, kan være ansvarligt at nedrive en så ny og anvendelig bygning", og som han tilføjede også gjaldt den foregående.

En stor tak til forfatterne for godt samarbejde om færdiggørelsen af artiklerne til trykning, som er foregået i tæt samarbejde med redaktøren af bogen, Gunnar Jakobsen. Projektet har trukket så længe ud, at vi desværre har mistet én af vore forfattere, tidligere museumsleder Harriet Hansen, som leverede sine artikler om Middelfart og Bogense toldkamre så tidligt som i 2015, og som hun trods sin svære sygdom næsten nåede at finpudse umiddelbart før hun døde sommeren 2021. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens Toldkammer. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Faaborg Museum har skrevet om Faaborg Toldkammer. Tidligere lektor i historie ved Svendborg Gymnasium, Hans Kaae, har skrevet om toldkamrene i Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt om Bagenkop Toldkontrol, mens Henrik Fode som nævnt har skrevet artiklen om toldkamrene i Odense. Tidligere daglig leder af Samlingen af Arkitekturtegninger ved Danmarks Kunstbibliotek, Claus M. Smidt, afslutter værket med en artikel om "Toldkamrene på Fyn, Langeland og Ærø og deres arkitekter".

En særlig tak til grafisk formgiver, Dorte Cappelen, for en smukt tilrettelagt bog samt for godt og tålmodigt samarbejde i tilrettelæggelsesfasen. En tak også til Catrine Marcussen, Narayana Press for godt samarbejde omkring billedmateriale og klargøringen af bogen til trykning.

En stor tak til de lokalhistoriske arkiver og museer på Fyn, som har ydet en udstrakt service og hjælp med hensyn til at stille billedmateriale til rådighed for publikationen og uden omkostninger for selskabet, hvad vi er meget taknemmelige for, da bogen ellers ikke ville være blevet så rigt illustreret. Tilsvarende en tak til Jens Bruhn for at have stillet billedmateriale til rådighed fra sin omfattende billedsamling vedrørende toldvæsenet.

Told- og Skattehistorisk selskab har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået støtte på 25.000 kr. fra Bergiafonden, 20.000 kr. fra Landsdommer V. Gieses Legat, 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond og 7.000 kr. fra Dansk Lokalhistorisk Forening samt 17.500 kr. fra Fondet af 1844, dvs. i alt 79.500 kr. Uden denne støtte ville vi ikke have kunne publicere bogen, der som følge af bogens øgede omfang samt prisstigninger på trykning og indbinding, er blevet  væsentlig dyrere at producere end budgetteret.

Bestyrelsen forventer ikke umiddelbart, at det vil være muligt at publicere yderligere bind i serien om Toldvæsenets bygningshistorie, da det ikke er lykkedes at få stillet projekter op i de øvrige landsdele, idet der lokalt ikke har været muligt at finde samarbejdspartnere eller forfattere. Dog ser det ud til, at det måske vil være muligt at udgive et bind om de vendsysselske toldkamre, hvor Zises redaktør, Henrik Gjøde Nielsen, har de fornødne kontakter, men det vil tiden vise.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er fortsat i gang med en kritisk gennemgang af sit meget omfattende manuskript til "Dansk Told- og Skattehistorisk Leksikon", som han afleverede april 2019, og som dækker told, skatter og afgifter mv fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Leksikonet dækker således principielt alene tiden frem til Danmarks indtræden i EF, hvor begrebsapparatet og lovgivningen ændredes væsentligt, men forfatteren har dog i stort omfang trukket linjer frem til i dag. Leksikonet vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie, men også et redskab for nutidige toldere og skattefolk, der har behov for at se tilbage på forudsætningerne for den nutidige told- og skatteforhold.

Foreløbigt en stor tak til Claus Rafner for hans meget store indsats samt for at vi er nået så langt som vi er nu.

Der vil dog fortsat komme til at gå nogen tid, forinden værket vil kunne foreligge trykt, forhåbentlig i 2024, idet redaktionsfasen på et så omfattende og detaljerigt værk er meget krævende, idet vi fortsat så vidt muligt skal have specialister ind over på de forskellige områder, hvis sådanne da findes. Foreløbigt har Gunnar Jakobsen været inde over tolddelen, mens Anders Lützhøft og Peter Loft har set på skatteområdet. Stor tak til dem for denne betydelige indsats med at kommentere manuskriptet.

Selskabet og forfatteren vil dog fortsat gerne have flere til at læse manuskriptet, så hvis nogen mener at sidde inde med den fornødne viden på enten told-, moms-, afgifts- eller skatteområdet, så kontakt venligst selskabets sekretær.

Udover kvalitetssikringen af manuskriptet, så er Claus Rafner også gået i gang med at fremskaffe relevante illustrationer, så værket kan blive en indbydende og smuk publikation.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
Der er intet nyt om C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie", da det ikke er lykkedes at komme i kontakt med forfatteren inden generalforsamlingen. Om projektet vil kunne realiseres i det hele taget får står hen i det uvisse.

Told- og Skattemuseets billedsamling
Told- og Skattemuseets billedsamling har overordentlig stor betydning for Zise og selskabets øvrige publikationer, da det uden adgang til denne fine store samling er vanskeligt at illustrere artikler i Zise samt bøger som "Toldvæsenets bygninger på Fyn, Langeland og Ærø". I forbindelse med Told- og Skattemuseets nedpakning omkring 2014-2015 og beslutningen om at nedlægge museet forsvandt adgangen til billedsamlingen, idet den rent fysiske del af billedsamlingen da overgik til Rigsarkivet.

Rigsarkivet har i slutningen af april meddelt, at registreringen af arkivalier fra Skattemuseet nu endelig er afsluttet, hvilket indebærer, at der skulle være mulighed for at søge i det afleverede materiale på Rigsarkivets database Daisy under Skattemuseet, hvorved der skulle være mulighed for at finde frem til billedmaterialet.

Desværre har man kasseret billeder af bygninger, som ikke kunne stedbestemmes af Rigsarkivet, men det kunne andre måske have gjort. Om det vil kunne lade sig gøre at få etableret et scanningsprojekt får stå hen i det uvisse, da sekretæren aldrig har fået svar på sine henvendelser og tilsvarende museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff på Oldemorstoft.

Zises redaktion har i øvrigt et fint samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, som beredvilligt stiller deres billedsamlinger til rådighed, hvad vi er meget taknemmelige for, så artiklerne, kan illustreres på bedste vis, således den lange fine artikel om "Toldkontroller og gendarmerianmeldelsesposter under Vamdrup Toldsted 1865-1920" i Zise 2022, hvortil Vamdrup Lokalarkiv igen har været storleverandør af billeder, men også flere andre lokalhistorisk arkiver i området har været meget behjælpelige.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 3 - Regnskab 1. januar - 31. december 2022
Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 og kommenterede de enkelte punkter i regnskabet.

Det konstateredes, at revisorerne havde godkendt og underskrevet regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 4 - Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
Sekretæren redegjorde for bestyrelsesvalgene.

På valg var:

 1. Redaktør
  På valg var Henrik Gjøde Nielsen. Redaktøren blev genvalgt.

 2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Anders Bech Christensen.

  Derudover var der en ledig bestyrelsespost. Bestyrelsen foreslog at udskyde valget af det manglende 6. bestyrelsesmedlem ind til næste ordinære generalforsamling i 2024, da valget nødvendigvis skal være led i et generationsskifte, idet næstformanden Henrik Fode har meddelt, at han ikke genopstiller.

  Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer og Anders Bech Christensen blev genvalgt.

 3. 2 bestyrelsessuppleanter
  Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

 4. 2 revisorer
  Chefkonsulent Keld Boysen og chefkonsulent Niels B. Legaard blev genvalgt som revisorer.

 5. En revisorsuppleant
  Fagkonsulent Lars Kryger Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 5 - Fastsættelse af kontingent for 2024
Kontingentet for 2024 blev foreslået fastsat uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 6 - Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 7 - Eventuelt
Told- og Skattemuseet har nu taget navneforandring til Told- og Grænsemuseet, men omhandler stadig told-, afgifter og skatter mv.

Det blev foreslået, at det bliver muligt i 2024 at deltage i generalforsamlingen via Teams.

Godkendt af dirigenten 12.06.2023

Niels Anker Jørgensen

Tilbage | Til Top