Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Familie- og folkeskatteforpagter: I købstæderne var opkrævningen af familie- og folkeskatten overdraget konsumtionsforpagteren, men på landet blev den overdraget F; de var private med minimal forbindelse til Toldvæsenet. Forpagtningen ophørte 24.12.1760 og opkrævningen overgik til amtstuerne. [P].

Fiske(r)fartøjsregistrator, se Skibsmåler.

Formand: Ved Københavns frilagers åbning 1894 ansattes en F for arbejdsmændene på frilageret, og 1898 fik Århus sin F, mens frilagrene i Odense og Ålborg foreløbig klarede sig uden. Før 1905 tilkom en F for spritfrilageret i København, og fra 1919 kaldtes alle F for Toldpakhusformand. (Smlgn. Frilagerarbejder).

Forseglingsbetjent: Titlen er set 1841 om en assistent i Mariager, »hvis virke indskrænker sig til skibenes forsegling«. Lønnen svarede dertil. [C].

Forvalter over Sundtolden: Titlen anvendt 1639-41 om G. Braem. Han var dog næppe mere end almindelig Tolder. [A].

Frilager- og kortstemplingsforvalter: Titel ved Københavns toldvæsen fra 16.6.1860. Efter indehaverens død 30.12.1866 udnævntes ingen ny F.

Frilagerarbejder: Arbejderne på Københavns frilager (sen. varefrilager), som medtages i personalehåndbogen fra 1896, kan fra 1908 findes omtalt med titlen F, men den blev først helt officiel med lønningsloven af 12.9.1919, for den 1.10.1925 at blive ændret til Toldpakhusarbejder. (Bemærk, at deres Formand havde været tituleret Toldpakhusformand allerede fra 1919). I Århus, hvis frilager som det eneste af de 3 i de store provinsbyer fik ansat F (to personer fra 1.7.1898), brugtes titlen Frilagerarbejdsmand allerede i personalehåndbogen 1917.

Fuldmægtig: Betegnelsen brugtes gennem det meste af etatens historie om personer, oftest uden ansættelse i væsenet, der var befuldmægtigede af en anden, oftest tolderen. Jvf. Toldfuldmægtig, som var almindeligt brugt af privatansatte F på toldkamrene. [P].

På Øresunds Toldkammer var der allerede 1749 en F, der fandt vej til Hof- og statskalenderen, idet han i praksis var Kasserer (hvilken titel da også bruges 1769-76, efter at han 1766 var blevet »Kgl. F«). Den 1756 ansatte F ved translationen sstd. kom først i kalenderen 1769, men blev der så til 1857, da der i alt ved toldkammeret var ansat 6 F. Også enkelte F i København blev medtaget i samme kalender, dog først 1812 da F ved pakhusene kom med i sin egenskab af Pakhusskriver, hvilken titel uden at være officiel blev brugt fra 1827. En F hos Toldinspektørerne fandt nåde hos kalenderens redaktion 1813 og 1817, men udgik så for igen at vende tilbage 1827-33. I øvrigt ses det, at selv en titel som »F ved Overtoldinspektoratet i København med Prædikat af Kongelig F« hverken automatisk gav adgang til kalenderen eller medførte, at vedkommende nødvendigvis havde bestalling. [P/B].

I en nyere tid optræder titlen F officielt fra 19.4.1904, da Overtoldinspektoratet i København fik en sådan tidligere privat F statsansat, og 25.6.1908 oprettedes F-stillinger ved de to øvrige Inspektorater (det nørrejyske havde dog haft en Toldfuldmægtig ansat fra ca. 1904). 28.5.1915 beskikkedes 10 F til tjeneste i København og de 3 store provinsbyer, men allerede fra starten (1.6.) kaldtes de Toldkontrollører (af 2. grad). Alligevel benyttes fortsat titlen F ved nye udnævnelser 26.4.1917 og 24.4.1918 og 26.5.1919. Med to nye F i det københavnske Overtoldinspektorat fra 1.5.1916 var antallet oppe på 15, men med lønningsloven 12.9.1919 vendte man tilbage til de oprindelige 3 fra 1904/08. De var der endnu 1932.

Fungerende ...; Brugen af udtrykket F er ikke helt klar (og i øvrigt ret sjælden) op til nyeste tid, men i følgende sammenhænge vil man efter 1908 kunne finde det anvendt:

Under betegnelserne Afløsningsassistent og -medhjælper fik flere Toldassistenter og -medhjælpere fra 1908-09 tildelt en toårig periode som fungerende A (eller funktion som A) på »fremmede« toldsteder, altså borte fra det sted, hvor de indgik i normerede stillinger. Det medførte større rokader 11.1.1913, 20.1.1915, 11.1.1917 eftc. Man kan imidlertid stadig se F Toldmedhjælpere side om side med Afløsningsmedhjælpere. Desuden synes F Toldrorsbetjent o. 1915 at have afløst titlen Reservetoldrorsbetjent. Lønningsloven 1919 og tillæg 1921 synes at ligestille Konstitution (se d.; den førstnævnte betydning) og Funktion, således at man fungerer, når man konstitueres i en højere stilling.

Dernæst anvendtes betegnelsen Fungerende Toldbetjent m.fl. om de betjente, der fra 1.7.1920 til 19.4.1921 forrettede tjeneste ved de sønderjyske toldkamre. Endelig omtaler Grønvold, at der ved Københavns toldsted var et antal fungerende Toldbetjente og Pakhusarbejdere, »hvis forhold nærmere er ordnet ved regler af 31.3.1932«. De er måske identiske med T- og P-aspiranterne i personalehåndbogen 1932.

Funktionær: Titlen kendtes i dens nuværende betydning fra midten af 1800-tallet, men en særlig brug af den gjorde man på Anholt og Christiansø og senere Hirsholmene og Juelsminde, hvor fyrmester eller anden offentligt ansat fik løntillæg for at være »toldvæsenets F« på stedet; således i lønningsloven 1880 og kontorholdsloven 1899. Før 1899 fik F på Christiansø en »assisterende« uden anden titel og med et beskedent vederlag, det drejede sig om førstelodsen og fra 1912 lodsformanden. Toldvæsenets F på Christiansø og i Juelsminde »overlevede« til efter 1932, hvorimod en F på Hesselø, som undtagelsesvis kaldtes »Toldfunktionær«, kun nævnes 1914; allerede 1917 var han erstattet af en Toldopsynsmand. Vedr. Christiansø, se også Proviantforvalter.

Fyrbøder: En F var ansat ved Københavns toldvæsen fra før 1700 og er endnu at finde i lønningsloven 11.3.1851. [D-5]. Fra 1896 er i personalehåndbogen medtaget 3 F på frilagerets maskinhus (og 1905 en Ekstrafyrbøder), og desuden medtages F i Århus, Odense og Ålborg fra hhv 1898, 1900 og 1902. Med lønningsloven af 12.9.1919 indskrænkedes antallet af F til de 3 i provinsen, idet de københavnske forfremmedes til Reparatører. 1.4.1926 fik F i provinsen samme titel, men om dem alle gælder, at man fortsat fandt det fornødent i parentes at forklare, at de var faglærte F. Dog var en af de 5 i København 1932 elektriker, og desuden var der en Reparatøraspirant.

Fyrinspektør: Fra 1700-tallet kunne F have opgaver for toldvæsenet, f.eks. på Anholt, men da de i forvejen var ansat under Generaltoldkammerets ressort, har de næppe modtaget særskilt bestalling som toldembedsmænd.

Fører af inspektionsskibet: Titel indført med lønningsloven af 12.9.1919 på en enkelt af Førerne af patrouillefartøj i København.

Fører af patrouillefartøj: Mens mandskabet (i form af Mester og Assistent, fra 1908 2 Maskinassistenter) ved patruljebåden ved Københavns frihavn er med i personalehåndbogen fra 1902, gælder dette først fra 1908 om 5 Førere og 4 Maskinister af og på patrouillefartøj, og først da den ene Fører fik titelændring 1919 til F af inspektionsskibet, blev antallet lige. 1932 var det vokset til 8 i København, og 1 i hver af byerne Sønderborg (fra 23.6.1921), Åbenrå (do.), Helsingør (25.4.1930), Næstved/Karrebæksminde (7.5.1931; allerede 3.11.1931 forlagt til Nyborg), Århus (7.5.1931) og Frederikshavn (do., overflyttet til Vordingborg 1934). Egentlig havde F fået titelforandring 27.9.1919 til Bådfører, men denne brugtes kun i C.S.'s meddelelse om udnævnelse samt i personalehåndbogens biografiske afdeling 2, der for første gang medtager dem 1929.

Gadebetjent: Uofficiel titel på den Konsumtionsbetjent, der patruljerede på gaderne og langs konsumtionslinien. [C].

Generaltolddirektør: Titlen brugtes blandt flere andre af/om Edv. Kruse 1692-95, men siden kun på direktoratsniveau. Dog havde også F.H. Stemann i Rendsburg titlen G over hertugdømmet Slesvig 1781-91. [A].

Generaltoldforpagter: Titlen brugtes om flere af de landsdækkende forpagtere i tiden 1691-1715 og, mere lokalt, om de Toldforpagtere, der 1750-54 og 1755-60 havde hele deres stifts toldoppebørsel i forpagtning i modsætning til de steder, hvor kun den enkelte bys indtægter var omfattet af kontrakten. Disse sidste er, skønt private, nævnt i Hof- og statskalenderen 1751-60.

Generaltoldforvalter: Titlen blev skabt 26.3.1651 til Henrik Müller og med et indhold, som sidestiller ham med en generaldirektørs (jvf. CCD VI, s. 8). Hans efterfølger i 1655 kaldtes Toldforvalter ved udnævnelsen, men embedet var det samme. Den første, korte tid med konsumtionsoppebørsel (1661-62) forsynede ham med titlen Generaltold- og konsumtionsforvalter, og 1665 ophørte embedet. Jens Lassen, der som toldforpagter fra 20.3.1791 kaldtes G, havde ikke så vidtgående beføjelser. [A].

Generaltoldinspektør: En blandt flere titler, som brugtes af Toldinspektørerne Kruse (1692-95) og Peaumeau og Choppis (1703-06). [A].

Generalvisitør: Titel, der kendes ved Øresunds Toldkammer 1643-45, også i formen Øverste Visitør, samt i de samme år om Nikkel Kock, der var »G over Danmark og Norge«. [A].

Grad; Embedsmændenes opdeling i grader, f.eks. »Toldforvalter af 2. grad«, indførtes med lønningsloven 2.7.1870 og har kun betydning for vedkommendes løntrin. I andre henseender var han fuldt så vel Toldforvalter som kollegaen af 1. grad.

Grænsegendarm: Vedrørende G og grænsegendarmeriets (grænsetoldpolitikorpsets) hele personale henvises til Aage E. Hansens afsnit i hans og Ingeborg Cock-Clausens Uniformsbog, s. 177ff, jvf. art. Landtoldgrænsen herunder.

Grænsekontrollør: Fra 6.8.1761 og de følgende måneder ansattes 10 G ved Landtoldgrænsen, jvf. Grænsetoldbetjent. Efter omlægning 1790 (og stadfæstelse 18.4.1792) skulle G afskediges og erstattes af Patruljebetjente, men titlen blev stående for 5 af de pågældende, hvorimod kontrollørerne på de nye toldsteder kaldtes Toldkontrollør (se Bromand). Efter nyordningen 1820 ansattes flere G ved grænsen som overordnede for Patruljebetjentene. G kaldtes også Distriktskontrollør (i Uniformsreglementet 1845) og Grænsetoldkontrollør (i Toldkalender 1847, Hof- og Statskalenderen brugte kun titlen (og med rette) i 1840 om G i Gredstedbro). Ophørt med Landtoldgrænsen 1850. [B].

Grænsetoldbetjent: 20.7.1761 blev der taget beslutning om udnævnelse af 10 G på strækningen Kolding-Ribe i stedet for de fhv Vadestedridere, men da de blev ansat fra 6.8.1761, fik de titlen Grænsekontrollør.

Grænsetoldinspektør: Stilling ved Landtoldgrænsen, oprettet ved forordning 16.2.1820 (udnævnt 25.1.1820). Han havde 1821-42 en Assistent til medhjælp. Embedet nedlagdes 1850 ved Landtoldgrænsens ophør. [A].

Grænsetoldkontrollør: Titel på den embedsmand, som 1827 afløste Toldkassereren i Gredstedbro; jvf Bromand. Han er medtaget i Hof- og statskalenderen, som dog opretholdt den vakante kasserertjeneste helt til 1841, hvorfor G beholdt samme titel som kollegerne, Grænsekontrollør, se d. [A].

Grænsetoldopsyn på Vestkysten af Fyen, se Inspektør ved ...

Havnekontrollør: Titel og stilling på inspektørniveau ved Københavns toldvæsen, brugt fra 1781 om 4 fhv Kontrollører (i kontorerne). Med instruktionen 26.8.1797 opsamledes i alt 8 embeder som hhv Overvisitør, Taxadør og Vinkyper under titlen H, men år 1800 var antallet reduceret fra 12 til 10, hvorpå det stort set holdt sig indtil 1847, da 3 H blev konst. Inspektionsassistenter. Efter 25.5.1848 ansattes ingen ny H, kun Told- og konsumtionskontrollører, men 1870 indførtes en titel, der lignede, nemlig Havneoppebørselskontrollør. [A].

Havneoppebørselskontrollør: Titel for de tidligere Havneskrivere, indført med lønningsloven 2.7.1870. Der var ansat 5 H i København, da titlen 21.8.1916 ændredes til Toldkasserer.

Havneskriver: Titel i Københavns toldvæsen på en regnskabsbetjent uden oppebørsel, indført 11.4.1798 ved en resolution, hvori det hedder, at »der er oprettet en stilling som bogfører på toldboden, og der skal oprettes endnu 3, en i Nyhavn, en ved Børsen og en på Christianshavn«. To H blev udnævnt 1798 og de andre året efter. Antallet var stadig 4 i 1851 og endnu det samme, da titlen ændredes til Havneoppebørselskontrollør 1870. [B-3].

Havnevægter: Fra før 1896 havde havnebetjent og havnevægter Herlufsen i Helsingør været ansat i toldvæsenet. Dette år kaldes han Rorsbetjent, men i de følgende årgange af personaleårbogen og i afskedsmeddelelsen 15.8.1911 er hans eneste officielle titel H.

Honorarlønnet ...; I personalehåndbogen 1932, den sidste, der her er gennemgået, fandtes ved Inspektoratet for tobaksbeskatningen 14 »Honorarlønnede«, hvis arbejde ikke antydes. Da samme inspektorats Lagerarbejder imidlertid havde fået titelændring til Lagerformand 8.5.1931, har de vel været arbejdsmænd, jvf. Ekstraarbejder.

Inkvireringsbetjent: Titel ved Landtoldgrænsen fra 25.7.1848, også skrevet Inkvireringstoldbetjent. Ophørt 1850. Titlen kan evt. findes som synonym med Inkvisitionsbetjent. [C].

Inkvisitionsassistent: Ny titel i toldkalenderen 1847 på et par af de fhv Edssvorne karle ved Grænsetoldvæsenet. Titlen ses dog allerede brugt i uniformsreglementet 1845. Ophørt 1850. [C].

Inkvisitionsbetjent: Efter statsovertagelsen 1779 af konsumtionsopkrævningen brugtes titlen I om de konsumtionsbetjente, der ikke havde tjeneste i portene, men som for en lidt højere løn udførte forskellige opsynsopgaver; jvf. Gadebetjent og Møllebetjent samt T&K-i. [C].

Inspektionsassistent: Titlen indførtes 16.12.1846 (se dog Inspektør ved det ...) ved ansættelsen af en I ved strømtoldklareringen ved Slipshavn (Nyborg toldsted), jvf. Kryds- og forseglingskontrollør. Året efter blev 3 Havnekontrollører i København konstituerede som I. De er ikke omtalt i lønningsloven 11.3.1851, men 1856 udnævntes en ny I ved Slipshavn. Han blev tillige - og efter 1857 alene - Strandkontrollør. Jvf. også Assistent og Toldinspektionsassistent. [B].

Inspektør, se Told-i, Konsumtions-i, T&K-i samt:

Inspektør over strømmen og ordinære told, se Strømtoldinspektør.

Inspektør over søkanten: 1671 ansattes et lille korps af I med hver sin landsdel som domæne. Det ses ikke, hvornår de er ophørt. [B].

Inspektør ved det ekstraordinære Grænseopsyn ved Fyens Vestkyst: Denne titel blev tildelt Strandkontrollør M.A. Albertus i Fåborg 8.10.1845, da opsynet etableredes som institution parallelt med krydstoldvæsenet og grænsetoldvæsenet. I Hof- og statskalenderen 1846 skrives Grænsetoldopsynet på Vestkysten af Fyen, og Albertus betegnes Inspektionsassistent, men toldkalenderen 1847 bruger stadig titlen I (ved Kystopsynet). Overbestyrelsen for korpset blev overdraget inspektør Voigt i Fåborg og desuden var der 1847 ansat 4 Strandkontrollører, 4 Strandtoldassistenter, en Krydsbetjent og 2 Rorskarle. Samtidig var Voigt og Albertus blevet ligestillede med hvert sit distrikt. Opsynet blev nedlagt og alle afskediget ved lønningslovens gennemførelse 11.3.1851. Fra o. 1867 fandtes der igen et Kystopsyn på Fyens Vestkyst, men allerede 31.5.1873 hedder det i et cirkulære, at de ansatte herefter »bliver at indordne mellem toldvæsenets øvrige embeds- og bestillingsmænd«. Det havde de ganske vist været allerede 1871, men alligevel synes datoen at betegne det specielle opsyns nedlæggelse.

I øvrigt bemærkes, at det nok så omfattende kystopsyn på Jyllands vestkyst, der etableredes 1835, ikke førte til oprettelse af en lignende Inspektørstilling, men bestyredes fra toldstederne og med benyttelse af de sædvanlige titler, og kun vagtskibet ved Agger har givet anledning til særlig omtale i denne fortegnelse, se Krydsbetjent, Toldkontrollør og Undertoldbetjent.

Inspektør ved Kontrollen med beskatningen af cigaretter m.m.: Titel indført 1.4.1913 ved oprettelsen af denne, (og hvor der samtidig ansattes 2 Kontorister, der ikke, som deres kolleger, kaldtes Toldmedhjælper). Navnet ændredes straks til Inspektoratet for cigaretbeskatningen (skønt denne forandring endnu ikke er registreret i personalehåndbogen 1917), og fra 27.12.1918 var der 2 Inspektører i det, der nu (og ifølge Grønvold fra 1917) hed Inspektoratet for Tobaksbeskatningen. Personalet ved dette voksede i de følgende år eksplosivt og talte 1932 2 I, 1 Kasserer, 2 Viceinspektører, 3 Toldkontrollører, 3 Overassistenter, 15 Toldassistenter, 4 Toldmedhjælpere, 27 Kontorister, 5 Midlertidige, løse Kontorarbejdere, 8 Toldvagtmestre, 1 Lagerformand og 14 Honorarlønnede; i alt 85 personer.

Inspektør ved Kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen: Titel fra 1.10.1891 på lederen af Kontrollen med b. og ø. (fra 1913 »Kontrollen med b. og ø. samt Københavns brænderikontrol«). Der var fra starten ansat 5 kontrollører foruden I. Lønningsloven af 12.9.1919 ændrede betegnelsen til I ved Inspektoratet for øl- og spiritusbeskatningen. (Også denne ændring henfører Grønvold til 1917).

Inspektør ved strømtolden ..., se Strømtoldinspektør.

Interimsbetjent: Man kan i 1700-tallet støde på titlen I ved tidsbestemte ansættelser på prøve eller til løsning af enkelte opgaver. [D].

Tilbage | Til Top