Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 18. maj 2021, kl. 16.00-17.00 i Copenhagen Towers, København med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2020
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2020
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
 6. redaktør
 7. 5 bestyrelsesmedlemmer
 8. 2 bestyrelsessuppleanter
 9. 2 revisorer
 10. en revisorsuppleant
 11. Fastsættelse af kontingent for 2022
 12. Eventuelt

Sekretæren, som var overdraget på formandens vegne at afvikle generalforsamlingen, bød de fremmødte velkommen og foreslog fg. underdirektør Niels Anker Jørgensen som dirigent.

Ad punkt 1 - Valg af dirigent

Fg. underdirektør Niels Anker Jørgensen blev valgt som dirigent.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2020

Generalforsamlingen 2020

Told- og Skattehistorisk Selskab havde i "Zise Nyhedsbrev 2020" indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020, men bestyrelsen måtte desværre beslutte at udskyde generalforsamlingen uanset, at § 9 i selskabets vedtægter fastsætter, at generalforsamlingen afholdes hvert år i april eller maj.

Baggrunden var, at regeringen som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark havde indført midlertidigt forbud mod at afholde arrangementer og aktiviteter, hvor flere end 10 personer var forsamlet, hvilket omfattede både offentlige og private arrangementer mv. Dertil kom, at vi den 30. april 2020 ikke ville have haft adgang til Skatteforvaltningens bygning Østbanegade 123, som i.h.t. regeringens bestemmelse, som det så ud, først ville åbne den 11. maj 2020.

Det lykkedes så at gennemføre generalforsamlingen torsdag den 15. oktober 2020 i Copenhagen Towers, idet Skatteforvaltningen i mellemtiden var fraflyttet Østbanegade 123. I generalforsamlingen deltog udover dirigenten, selskabets sekretær og kasserer. Generalforsamlingen med de færreste deltagere nogensinde. I år nåede vi dog op på fire deltagere.

Medlemstal
Medlemstallet faldt meget i 2019, hvor der i forbindelse med overgangen af Zise fra tidsskrift til årbog blev sikret, at kun medlemmer, der havde betalt kontingent for 2019, modtog årbogen. Da vi skulle til at udsende årbogen var der en række medlemmer, som endnu ikke havde betalt kontingent, og disse medlemmer modtog derfor ikke årbogen men fik tilsendt "Zise - Nyhedsbrev 2019" for at sikre, at det ikke var en fejltagelse, at de ikke havde betalt kontingent, også for at opfange dem, som formentlig fortsat ønskede at være medlem, men som af en eller anden årsag ikke havde betalt kontingent. Dette resulterede i, at vi fik opfanget 49 af dem, der ikke havde betalt, men som fortsat ønskede at være medlem.

Per 1. april 2019 havde selskabet 638 personlige medlemmer samt 8 virksomheder og institutioner med kollektivt medlemskab. Herudover var der 14 biblioteker og museer, der abonnerer på Zise, i alt 660 modtagere af Zise. Vi var per 1. april 2020 nede på 472 medlemmer, dvs. et fald på 188 medlemmer, hvor faldet i 2018/19 kun var på 54. Per 1. april 2021 har vi fortsat 472, så det er lykkedes at opveje frafald som følge af dødsfald mv, hvilket forhåbentlig markerer et stop for nedgangen i medlemstallet.

Kontingentet
Kontingentet blev fra 1. januar 2018 forhøjet til 120 kr. årligt, hvilket fortsat er gældende. Det er fortsat et meget lavt kontingent, omkostningerne ved publiceringen af Zise taget i betragtning, specielt når der udkommer en så omfangsrig årbog, som det var tilfældet for 2020, så Zise 2021 bliver ikke helt på så mange sider.

Zise - status
I 2019 besluttede bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen efterfølgende godkendte, at Zise fremover skulle udsendes som årbog suppleret af nyhedsbrev, som ligeledes skal udkomme en gang årligt.

Indholdsmæssigt har Zise fortsat den traditionelle linje med en blanding af erindringsstof og faghistoriske artikler, anmeldelser mv. Ved udgivelsen som årbog er der blevet plads til længere artikler, og vi kan, udover den traditionelle blandede linje, også operere med tematiske årbøger. Årbogen er opdelt i fire afdelinger, en afdeling med faghistoriske artikler, en afdeling med erindringsartikler og en afdeling med boganmeldelser samt en afdeling med meddelelser.

Som det fremgår af Zise 2019 og 2020 er en del af de faghistoriske artikler peer reviewede [fagfællebedømte], hvilket også vil være tilfældet fremover, da det efterhånden er en nødvendighed, da tendensen er, at dette fænomen også er ved at brede sig fra universitetsverdenen til museumsverdenen og færre og færre historikere leverer artikler uden, at man kan opfylde kravet om peer reviewing.

"Zise 2020" blev udsendt februar 2021 og "Zise - Nyhedsbrev 2021" blev udsendt med email/PostNord foråret 2021.

Zise 2020 er på 356 s og det mest omfattende Zise nogensinde med et righoldigt udvalg af artikler lige fra den tidlige Øresundstold frem til 2002 - en ganske betydelig udgivelse og som altid med nye bidrag til told- og skattehistorien.

Zise 2021 vil bl.a. bringe en erindringsartikel af Finn Lautrup. Herudover er der yderligere tilsagn om to erindringsartikler. Inspektionsvagtmester i Toldgrænsekorpset Jacob Jensens erindringer "På grænsen 1919-1962". Henrik Gjøde Nielsen fortsætter publiceringen af Aage Malling-Jacobsens erindringer. Bent Madsen, tidligere ankechef om "Overført og overskydende indkomst". Toldinspektør Anton Nielsens afhandling om Toldvæsenets Fakturakontrol og værditold. En artikel om "Esbjerg Toldkammer tegnet af kongelig bygningsinspektør J.V. Petersen" af Hans Kaae, som tidligere har skrevet i Zise om Svendborg Toldkammer. Jens Bruhn og Gunnar Jakobsen har en artikel om Vamdrup tolddistrikt i støbeskeen som en opfølgning på "Vamdrup Toldsted og Stationsby". Mogens Jensen har begået endnu et par artikler om Øresundstolden, som foreligger næsten trykklare, idet de dog afventer et besøg på Rigsarkivet for at få afklaret de sidste åbentstående spørgsmål, men det trækker jo lidt ud på grund af Covid-19-nedlukningen. Artiklerne har følgende titler "Gennembladet og sammentalt - revisionen af øresundstoldregnskaberne 1636-41" og "Jacob Hybertsens sedler - Bodmeribogen 1639". Torben Svendrup har fortsat sin artikelserie om kirkeskatter med artiklen "Kirkeladerne - Kirkeskattens huse i middelalderen".

Selv om det ser rimeligt ud med stof til Zise 2021, så vil bestyrelsen alligevel igen i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise som årbog fortsat kan være spændende læsning. Så toldere og skattefolk - få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise!

www.zise.dk
Digitaliseringen af Zise. Samtlige årgange af Zise som tidsskrift fra 1978-2018 ligger nu som pdf-filer på www.zise.dk, hvor de også er søgbare. De enkelte artikler er registreret med forfatternavn og titlen på artiklen. Men der er på sigt mulighed for, hvis frivillig arbejdskraft findes, at tildele artiklerne emneord eller kronologi, så man kan søge bredt i artiklerne. Udlægningen af Zise www.zise.dk indebærer, at selskabet ikke længere lagerfører Zise som tidsskrift i papirform. Zise vil fremover blive gjort tilgængelig på www.zise.dk to år efter publiceringen. Indtil videre vil selskabet lagerføre Zise som årbog.

Kildemateriale - Toldvæsenet. Yderligere en række trykte kilder i form af lovbestemmelser, reglementariske bestemmelser er tilgængeliggjort på www.zise.dk tilligemed en række personalehåndbøger, nu frem til 1975.

Personalia-delene fra de biografiske opslagsværker "Det danske Toldvæsen" og "Dansk Politistat", sidstnævnte om Grænsegendarmeriet er også tilgængeliggjort.

Med hensyn til kildemateriale i øvrigt og personalehåndbøger, så vil der efterhånden blive mere tilgængeliggjort på www.zise.dk. Forhåbentlig til gavn og glæde for historikere og slægtsforskere m.fl.

Tolden i Sundet
The Sound Toll at Elsinore, der er redigeret af Ole Degn, udkom i 2017, og som selskabet udgav i samarbejde med Museum Tusculanum, der distribuerer den såvel i Danmark som internationalt. I 2020 er der solgt 12 eksemplarer, dvs i alt 112 eksemplarer, hvilket måske ikke lyder af meget, men er efter sigende ret pænt, da alle interesserede, der kan læse dansk, vel har erhvervet den danske udgave.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720
Ole Degns efterladte manuskript Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720, som Told- og Skattehistorisk Selskab efter Ole Degns død påtog sig publiceringen af, blev færdigredigeret af Henrik Fode og Inge Degn. Bogen forelå ultimo 2018. Told- og Skattehistorisk Selskab står som udgiver, mens Museum Tusculanum har den i kommission. Ole Degn havde på det nærmeste tilvejebragt den fulde finansiering af publikationen, forinden han døde. Det er således principielt en non-profit udgivelse. Der var den 1. januar 2021 solgt 100 eksemplarer af bogen, dvs 10 eksemplarer i 2020.

Toldvæsenets bygningshistorie
Redaktørerne af "Toldvæsenets bygningshistorie" Henrik Fode og Gunnar Jakobsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet "Toldvæsenets bygningshistorie".

Det første bind Toldbygninger på Bornholm, der er skrevet af Mogens Lau, udkom december 2016, men desværre har salget været forholdsvis beskedent i de næsten 4 år, der er gået siden publiceringen og salget er nu gået i stå.

Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø er langt fremme, men desværre har den oprindelige forfatter til Odense Toldkammers bygningshistorie ikke overholdt de indgåede aftaler, hvilket har forsinket projektet væsentligt, idet de fleste forfattere har leveret deres bidrag for adskillige år siden. Først foråret 2019 lykkedes det at finde en anden kvalificeret forfatter til at skrive Odense Toldkammers bygningshistorie. Historikeren Jan Jessen, der er formand for Dansk Historisk Fællesråd, har påtaget sig opgaven at skrive Odense Toldkammers bygningshistorie, men hvor manuskriptet nu er yderligere forsinket på grund af Covid-19, bl.a. på grund af nedlukningen af Rigsarkivet og dermed manglende adgang til arkivalierne, som er en forudsætning for at kunne skrive denne artikel. Forfatteren er nu gået i gang med arbejdet og manuskriptet skal efter planen være i hus september 2021.

Tidligere lektor i historie ved Svendborg Gymnasium, Hans Kaae, har skrevet om toldkamrene Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt Bagenkop Toldkontrol og Dageløkke Toldopsynsmandspost. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens Toldkammer. Museumsleder Harriet Hansen, tidligere Middelfart Museum, har skrevet om Middelfart og Bogense toldkamre. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet har skrevet om Faaborg Toldkammer, mens Jan Jessen som nævnt skriver Odense Toldkammers bygningshistorie.

Selv om de fleste manuskripterne foreligger, så kræver enkelte af dem stadig en sidste finpudsning, mens de fleste er trykklare. Dertil kommer, at nogle af artiklerne stadig mangler flere gode illustrationer, så der vil være en del redaktionel arbejde, forinden artiklerne er helt trykklare. Selskabet satser på at kunne publicere Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø efteråret 2021/foråret 2022. Skulle nogen derfor ligge inde med gode fotografier eller postkort hører redaktøren af bindet, Gunnar Jakobsen, gerne herom.

Vi har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået tilsagn om støtte på 20.000 kr. fra Landsdommer V. Gieses Legat, 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond og 7.000 kr. fra Dansk Lokalhistorisk Forening samt 17.500 kr. fra Fondet af 1844, dvs. i alt 54.500 kr., men må nødvendigvis finde flere fondsmidler for at få tilstrækkelig balance mellem udgifter og indtægter på en sådan udgivelse. Desværre er der en risiko for, at en eller flere af bevillingerne udløber inden, vi har nået at få bindet publiceret.

Hans Kaae har skrevet om "Esbjerg Toldkammer tegnet af kongelig bygningsinspektør J.V. Petersen" til bindet om Nørrejylland, men da det ikke har været muligt at finde forfattere til det sydjyske område, har bestyrelsen besluttet at publicere de artikler, som man ligger inde med i Zise, hvor denne desværre er den sidste, idet artiklerne om Fredericia Toldkammer og Ikast Toldkontrol blev publiceret i Zise 2020, mens Varde og Vejle af forfatterne er publiceret andetsteds.

Det må siges, at det har været særdeles arbejdskrævende ikke blot at skaffe forfattere, men også den løbende opfølgning på tilsagn om artikler. Rykkere og telefonopkald har i nogle tilfælde været nødvendige, men tilsagn er alligevel ikke altid blevet honoreret. Det er forklaringen på, at projektet igen og igen forsinkes. Derfor er udsigterne for en fortsættelse med København, Sjælland, Lolland-Falster og Møn og København samt Sønderjylland og Nørrejylland meget usikker, men i det omfang, det senere lykkes at få etableret de fornødne aftaler for et samlet område, vil serien blive fortsat. Således forventer vi, at det vil lykkes at få skrevet de vendsysselske toldbygningers historie.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er i gang med en kritisk gennemgang af det omfattende manuskript til "Dansk Told- og Skattehistorisk Leksikon", som han afleverede april 2019, og som dækker told, skatter og afgifter mv fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Leksikonet dækker således principielt alene tiden frem til Danmarks indtræden i EF, hvor begrebsapparatet og lovgivningen ændredes væsentligt, men forfatteren har dog i stort omfang trukket linjer frem til i dag. Leksikonet vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie.

Foreløbigt en stor tak til Claus Rafner for hans meget store indsats samt for at vi er nået så langt som vi er nu.

Der vil dog fortsat komme til at gå nogen tid, forinden værket vil kunne foreligge trykt, idet redaktionsfasen på et så omfattende og detaljerigt værk er meget krævende, idet vi så vidt muligt skal have specialister ind over på de forskellige områder, hvis sådanne da findes. Foreløbigt har Gunnar Jakobsen været inde over tolddelen, mens Anders Lützhøft og Peter Loft har set på skatteområdet. Stor tak til dem for denne betydelige indsats samt ikke mindst for kommentarerne til manuskriptet.

Vi og forfatteren vil dog fortsat gerne have flere til at læse manuskriptet, så hvis nogen mener at sidde inde med den fornødne viden på enten told-, moms-, afgifts- eller skatteområdet, så kontakt venligst selskabets sekretær.

Udover kvalitetssikringen af manuskriptet, så skal der også fremskaffes relevante illustrationer, så værket også kan blive en indbydende og smuk publikation.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie" er en kilde, som bringer os meget tæt på Øresundstolden og hvordan den fungerede set med embedsmandens øjne. Bogen blev trykt i 1855 men kom aldrig i handelen, men blev genoptrykt af Kildeskriftselskabet i 1975.

C.F. Holm har skrevet en fortsættelse til det trykte, idet der foreligger 2 manuskripter i Håndskriftsamlingen på Det kongelige Bibliotek, som af Jan Kanstrup er transskriberet, både "Fra Holtens Tid", som omfatter årene 1839-1850, og "Fra Bluhmes Tid", som dækker årene frem til Øresundstoldens afløsning i 1857. Jan Kanstrup er formentlig fortsat i gang med at kvalitetssikre den transskriberede tekst og sideløbende arbejdet med det forklarende og uddybende noteapparat for alle tre bind, men det har ikke været muligt at komme i kontakt med ham forinden generalforsamlingen.

Told- og Skattemuseet
Åbningen af den første etape med told- og skattemuseets samling i Museum Oldemorstoft er forsinket bl.a. på grund af Covid-19-nedlukningerne, men den første del af udstillingen forventes åbnet september 2021. Der har således hverken været adgang til magasinerne for det faste personale som de frivillige i en meget lang periode. Museum Oldemorstoft er i mellemtiden organisatorisk blevet placeret under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, hvilket skulle indebære, at der for museet er flere ressourcer og forskellige andre kompetencer at trække på fremover. Endvidere har man under vinterens nedlukning benyttet tiden til at hyre en indretningsspecialist med speciale i kulturformidling til at løbe udstillingens samlede koncept igennem og give råd og vejledning.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt et bestyrelsesmøde.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 3 - Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 4 - Regnskab 1. januar - 31. december 2020

Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 og kommenterede de enkelte punkter i regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

Sekretæren redegjorde for bestyrelsesvalgene.

På valg var:

Redaktør
På valg er museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen. Redaktøren blev genvalgt.

5 bestyrelsesmedlemmer
På valg er chefkonsulent Anders Bech Christensen (kasserer), mens Henrik Fode og Gunnar Jakobsen først er på valg i 2022.

Derudover er der 4 ledige bestyrelsesposter, hvoraf de to skulle vælges for to år mens de to andre skulle vælges for et år. Bestyrelsen foreslog at udskyde valget af de manglende 4 bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling i 2022.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer og Anders Bech Christensen genvalgt.

2 bestyrelsessuppleanter
Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

2 revisorer
Chefkonsulent Keld Boysen og chefkonsulent Niels B. Legaard blev genvalgt som revisorer.

En revisorsuppleant
Fagkonsulent Lars Kryger Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 6 - Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingentet for 2022 blev foreslået fastsat uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 7 - Eventuelt

Lars K. Eriksen, gav udtryk for, at det var meget trist, at hverken Skatteministeriet, tidligere Skat eller nu Skatteforvaltningen med dets syv styrelser udviser nogen større interesse for opretholdelsen af Told- og Skattemuseet, og hvor det er tidligere toldere og Dansk Told- og Skatteforbund samt Aabenraa Kommune, der bærer det økonomiske ansvar for museets fortsatte eksistens.

Tilbage | Til Top