De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse. 1859 - 10. juli - 2009

2012. 144 s. ill. hf.

Festskriftet i anledning af De københavnske Toldassistenters Begravelseskasses 150-års jubilæum i 2009 indeholder nogle tilbageblik på de første 150 år af kassens historie. En periode hvor samfundsudviklingen er sket i et sådant tempo og omfang som kassens stiftere næppe - selv i deres vildeste fantasier - kunne have forestillet sig.

Artiklerne spænder fra en samlet fremstilling af kassens historie, udarbejdet af Jørgen Lindby, til et uddrag af Dansk Told & Skatteforbunds 100 års jubilæumsbog "Fra Etatsforening til Dansk Told & Skatteforbund", hvor historikeren Anders Monrad Møller redegør for foreningsdannelsen i toldvæsenet. Herefter følger genoptryk af en række jubilæumsartikler, der er publiceret i Maanedsskrift for Toldvæsenet og Dansk Toldtidende i forbindelse med kassens tidligere jubilæer.

De københavnske Toldassistenters Ligkasse blev oprettet i 1859, men ændrede i 1888 navn til De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse, i daglig tale kaldet "Ligkassen". Vi følger Ligkassens historie gennem dens første 150 år, hvor den ind imellem har måttet kæmpe for livet eller måttet udkæmpe kampe med det offentlige tilsyn, som med nogen forsinkelse nåede kassen i 1911, men hvis faglige indsigt kassen også fik gavn af trods de mange problemer, det gav skiftende bestyrelser.

Bogen beskriver Ligkassens historie i op- og nedgangstider samtidig med, at læseren får kendskab til hvilke vilkår en toldassistent levede og virkede under - og kan glæde sig over, at den sociale nødvendighed, der lå bag kassens oprettelse og formål, ikke længere eksisterer.

Men selv om velfærdssamfundet har overtaget mange opgaver, og medlemmerne ikke lider nogen social nød, så er en begravelse dog fortsat bekostelig, hvorfor kassens begravelseshjælp stadig er meget kærkommen for de efterladte i sorgens stund.

En begravelseskasse, der siden 1911 har fastholdt et årligt kontingent på 20 kr. for gifte og 12 kr. for ugifte medlemmer. En begravelseskasse, hvor et enkelt bestyrelsesmedlem var kasserer i mere end 50 år, to andre i 25 år, mens tre har været formænd i 25 år, og flere andre bestyrelsesmedlemmer har kunnet fejre 25 års jubilæum i bestyrelsen - og det uden at tabe gejsten. En begravelseskasse, som derfor fortsat lever i bedste velgående, hvilket må siges at være noget af en bedrift.

Bogens fotografier viser nogle af de kolleger, som har gjort tjeneste i København og virket for kassen samt en del af de tjenestesteder, hvor kassens medlemmer har virket de år, kassen har eksisteret.

Bogen er udgivet af De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse og i kommission hos Told- og Skattehistorisk Selskab.

Pris
Pris for medlemmer af Told- og Skattehistorisk Selskab: 98 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 144 kr.

Visning af billede: det_gamle_aalborghus