Referat fra ordinær generalforsamling i Told- og Skattehistorisk Selskab 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Told- og Skattehistorisk Selskab 2017Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2017, kl 16.00 i SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2016
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2016
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1.    redaktør og formand (ekstraordinært)
  2.    3 bestyrelsesmedlemmer
  3.    2 bestyrelsessuppleanter
  4.    2 revisorer
  5.    en revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2018
 7. Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af dirigent

Som dirigent foreslås kontorchef Niels Anker Jørgensen.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2016
Beretningen blev aflagt af den fungerende formand Henrik Fode.

Medlemstal
Per 1. april 2017 havde selskabet 781 personlige medlemmer, hvoraf 288 er ansat i SKAT, samt 8 virksomheder og institutioner med kollektivt medlemskab. Herudover er der 18 biblioteker og museer, der abonnerer på Zise, i alt 807, der modtager Zise. Det samlede "medlemstal" er dermed faldet med 44 siden 1. april 2016.

Zise - status
Museumsinspektør Hans Munk Pedersen, redaktør af Zise fra 2013, har ønsket at træde tilbage som redaktør, hvilket allerede er sket med virkning fra årgang 2017, hvor museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, ligeledes Nordjyllands Kystmuseum, tiltrådte som redaktør, hvilket bestyrelsen håber, at generalforsamlingen vil bakke op om, idet vi med Henrik Gjøde Nielsen får en meget erfaren redaktør.

Jeg skal samtidigt takke Hans Munk Pedersen for på bedste vis at have varetaget redaktørhvervet i de forløbne næsten fire år. Zise 1/2017 er i arbejde og vil foreligge i løbet maj.

Idéen om nedsættelse af en redaktionskomité er heller ikke i 2016 blevet realiseret, men der er i bestyrelsen stadig enighed om, at der er et løbende behov for en indsats fra bestyrelsen, idet det kan være vanskeligt for en redaktør at skaffe tilstrækkeligt med stof, specielt hvis der er områder, som vi gerne vil have behandlet, som den mere nutidige historie. Redaktionskomitéen vil blive søgt oprettet snarest og dens opgave vil være at udarbejde en bruttoliste med emner, som bestyrelsen gerne ser beskrevet, samt komme med forslag til skribenter. Der var i bestyrelsen enighed om at støtte redaktøren så kraftigt som muligt. Noget vi nu vil tage op med den nye redaktør.

Bestyrelsen opfordrer under alle omstændigheder såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise fortsat vil være spændende læsning.

Lige nu ligger redaktøren inde med nogle spændende slægtshistorisk artikler af Mogens Jensen om sine forfædre ved Øresunds Toldkammer. Herudover ligger redaktøren inde med enkelte erindringsartikler, som dog kræver megen bearbejdning.

Bestyrelsen har ikke opgivet tanken om sideløbende at publicere Zise digitalt, da såvel udviklingen som de postale problemer samt omkostningerne ved publiceringen i papirform taler herfor, men nogen løsning på dette problem er endnu ikke fundet.

Kontingentet har længe været beskedne 60 kr. om året og har gennem flere år ikke dækket de faste udgifter til publiceringen af Zise. Udgifterne for 3 numre af Zise udgør per medlem 114 kr. Bestyrelsen har derfor besluttet at foreslå en kontingentforhøjelse med virkning fra 1. januar 2017, således at kontingentet for 2017 for enkeltpersoner bliver 120 kr. og tilsvarende i 2018, dvs 10 kr. om måneden for ansatte i SKAT, som betaler kontingentet over lønnen, mens kontingentet for institutioner og foreninger forhøjes fra 500 kr. til 1000 kr. Et biblioteksabonnement på Zise vil fremover koste 120 kr. for en årgang.

www.zise.dk
Digitalisering af Zise. Samtlige årgange af Zise fra 1978 og frem til 2016 ligger nu som pdf-filer på www.zise.dk, hvor de også er søgbare. De enkelte artikler er registreret med forfatternavn og titel på artiklen. Men der er på sigt mulighed for at tildele emneord eller kronologi, så man kan søge bredt i artiklerne.

Selskabet lægger normalt pdf-udgaven af Zise på www.zise.dk ca. 2 år efter årgangen er afsluttet, så det er ekstraordinært her i jubilæumsåret, at alle udkomne årgange er tilgængelige på selskabets website. Udlægningen af Zise på www.zise.dk indebærer, at selskabet ikke lagerfører Zise i papirudgaven længere tilbage end de seneste 2-3 årgange.

Personalia på www.zise.dk. Blandt slægtsforskere er der stor interesse for personalhistoriske værker og selskabet har ladet scanne delen med personalia fra værket "Det danske Toldvæsen" og tilsvarende Grænsegendarmeriets fra "Dansk Politistat" samt de "grønne bøger", fra 1871 og frem til de ophørte med at udkomme i 1989 ved sammenlægningen af toldvæsenet og det statslige skattevæsen. Hertil kommer andre personaleoversigter fra toldvæsenet, men som desværre ikke er komplette, da SKAT har afleveret materialet til Rigsarkivet i forbindelse med nedlæggelsen af Told- og Skattemuseet. Dette materiale vil snarest blive lagt ud på www.zise.dk, når der er sket endelig afklaring i forhold til Datatilsynet og SKAT, sammen med scanninger af en række publikationer og dokumenter, som vil være nyttige i forbindelse med igangværende projekter mv. Desværre har vi ikke fundet frem til tilsvarende personalehåndbøger fra det statslige skattevæsen.

Tolden i Sundet
Den engelske udgave af Tolden i Sundet, som selskabet udgiver i samarbejde med Museum Tusculanum, er nu endelig efterhånden meget langt fremme, hvad vi vist har givet udtryk for på flere generalforsamlinger, men at udgive en engelsk udgave af et så omfattende værk og kompliceret emne har voldt større problemer end vi havde drømt om, da vi besluttede at udgive dette standardværk på engelsk.

Vi har i det seneste halvår haft en del drøftelser med redaktøren Ole Degn og Museum Tusculanum omkring den anvendte terminologi i oversættelsen, som voldte problemer. Det er mere kompliceret end som så at omsætte danske betegnelser og udtryk til engelsk, men vi er nu nået til en afklaring af problemerne sammen med Ole Degn og Museum Tusculanum.

Den valgt terminologi skal nu indarbejdes i bogen, artiklerne skal forelægges for forfatterne, registre til bogen skal udarbejdes, hvorefter layouteren i løbet af maj vil kunne gå i gang med at sætte bogen op. Billedmaterialet er i fornødent omfang genindkøbt af sekretæren, som også har fremskaffet enkelte nye illustrationer.

Der er modtaget tilsagn om fondsstøtte fra "Aage og Johanne Louis-Hansens Fond" og "Lillian og Dan Finks Fond" på i alt 80.000 kr. Endvidere er der modtaget tilsagn om støtte fra to nederlandske fonde: ”Vaderlandsch Fonds ter aanmoeding van ‘s-Lands Zeedienst” og ”De Directie der Oostersche Handel en Reederijen” på i alt 8.000 EUR svarende til 60.000 kr. De budgetterede restomkostninger på 60.000 kr. dækkes af Told- og Skattehistorisk Selskab, men uden denne fondsstøtte ville en publicering på engelsk ikke være mulig. Bogen forhandles af selskabet kun til dets medlemmer, mens distributionen til boghandlere og andre i ind- og udland forestås af Museum Tusculanum.

Det forventes at bogen udkommer inden udgangen af 2017.

Toldvæsenets bygningshistorie
Redaktørerne af "Toldvæsenets bygningshistorie" Henrik Fode og Gunnar Jakobsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet "Toldvæsenets bygningshistorie", der for enkelte landsdele er meget langt fremme, mens der for andre områder fortsat mangler forfattere, noget redaktørerne løbende arbejder med.

Det første bind om ”Toldbygninger på Bornholm”, der er skrevet af Mogens Lau, udkom i begyndelsen af december 2016. Det er en meget spændende historie vi får om de bornholmske toldbygninger, som også er lidt anderledes, end vi foreløbig har set i den øvrige del af landet. Stor tak til Mogens Lau for en velskreven og spændende bog.

Fyn, Langeland og Ærø vil efter det foreliggende blive publiceret i næste bind, som forhåbentlig vil kunne udkomme i 2017/18. Tidligere lektor i historie ved Svendborg Statsskole Hans Kaae har skrevet om toldkamrene Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt Bagenkop toldkontrol. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg, mens museumsleder Harriet Hansen, tidligere Middelfart, har skrevet om Middelfart og Bogense toldkamre, mens arkivchef Jørgen Thomsen, Odense skriver om Odenses toldkammerbygninger, hvoraf de 3 fortsat eksisterer samt en nyere havnetoldbod. Assens Toldkammers bygningshistorie skrives af museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn, mens museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet skriver Faaborg Toldkammers bygningshistorie. Vi er således i gode indsigtsfulde lokalt forankrede hænder. De sidste manuskripter skulle således være i hus omkring 1. maj, hvorefter vi lige skal have set på, om der er toldopsynsmandsposter og bygninger i de mindre havne, som nødvendigvis skal behandles eller nævnes.

Museumsinspektør Mariann Ploug har skrevet om Varde toldkammer og Hans Kaae om Esbjerg toldkammer, mens arkivar Karsten Merrald Sørensen har skrevet om Fredericia toldkammer, Henrik Nedergaard Olsen om Vejle toldkammer og lektor Erik Hansen om Ikast Toldkontrol.

Det er som sagt ikke lykkedes at få truffet aftaler om beskrivelser af samtlige toldkamre, men de to redaktører er sikre på, at det vil lykkes, da alle finder projektet spændende samtidigt med, at det for de fleste lokale arkiv- eller museumsfolk vil være en overkommelig opgave. Således er der en løbende dialog med Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland, som vi håber vil føre til en aftale, hvilket vil passe fint ind med 100-året for Genforeningen, som vil blive markeret stærkt i det sønderjyske område i 2020.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er fortsat i fuld sving med at udarbejde et told- og skattehistorisk opslagsværk fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Opslagsværket vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie. Opslagsværket udkommer desværre ikke, som vi havde håbet, i 2017, da manuskriptet ikke færdigskrevet, men langt fremme. De forskellige skatter og skatteudtryk er beskrevet, men toldsiden mangler, hvilket forfatteren forventer at kunne klare forholdsvis hurtigt, da det er et område, som han tidligere har beskæftiget sig en del med, så måske lykkes det at få opslagsværket ud i 2018.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
Forrige år fik vi scannet C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie", der er en kilde, som bringer os meget tæt på Øresundstolden og hvordan den fungerede set med embedsmandens øjne. Bogen blev trykt i 1855 men kom aldrig i handelen og blev derfor genoptrykt i 1975 af Kildeskriftselskabet.

C.F. Holm har skrevet en fortsættelse, der foreligger som 2 manuskripter i Håndskriftsamlingen på Det kongelige Bibliotek og som af Jan Kanstrup, der har skrevet om C.F. Holm, beskrives som absolut værd at udgive. Selskabet har derfor foranlediget manuskriptet affotograferet, så man ikke nødvendigvis behøver at sidde på Det kongelige Bibliotek for at arbejde med manuskriptet.

Jan Kanstrup har på nuværende tidspunkt transskriberet begge bind af manuskripterne, ”Fra Holtens Tid”, som omfatter årene 1839-1850, og ”Fra Bluhmes Tid”, som dækker årene frem til Øresundstoldens afløsning i 1857. Kanstrup er nu i gang med en kvalitetssikring af den transskriberede tekst og sideløbende hermed arbejder han med et forklarende og uddybende noteapparat for alle 3 bind. Told- og Skattehistorisk Selskab vil, når manuskriptet ligger klar, søge midler til en publicering.

Told- og Skattemuseet
Efteråret 2015 besluttede SKATs direktion at undersøge mulighederne for at nedlægge museet. Samlingerne skulle ikke direkte kasseres, hvorfor der blev rettet henvendelse til Nationalmuseet og Rigsarkivet, hvor Rigsarkivet har hentet det, der efter deres opfattelse er arkivalier, herunder billedsamlingen, mens Nationalmuseet frem til 1. oktober 2016 har gennemgået genstandene i samlingen, som landets kulturhistoriske museer har haft lejlighed til at lægge billet ind på. Bogsamlingen faldt uden for Nationalmuseets gennemgang.

Forgængeren til Dansk Told & Skatteforbund var i 1912 stærkt engageret i etableringen af Toldmuseet, som siden blev til Told- og Skattemuseet, da toldvæsenet og den statslige del af skattevæsenet blev til Told·Skat. Samlingen bestod frem til gennemgangen af samlingen bl.a. af billeder og genstande, der gennem årene er afleveret af private mennesker samt er indsamlet fra tjenestestederne. Her ligger også udskrifter af interviews og meget mere, der fortæller historien om en etat, toldetaten, der siden blev en del af SKAT.

Museet blev pakket ned og flyttet til et magasin i Søborg. Forbundet mente imidlertid, at der skulle gøres et forsøg på at få samlingen placeret ét sted fremfor at museet blev opsplittet og fordelt mellem interesserede museer. I samarbejde med Forbundet og dets formand, Jørn Rise, blev der iværksat en engageret indsats for at finde en løsning. En komité med Kaj Elkrog som formand og repræsentanter fra Selskabet – Henrik Fode – blev der taget initiativer til en udflytning med en mulig løsning i Sønderjylland – Aabenraa-området. Omkostningerne til arbejdet dækkes af Forbundet.

Der er afsendt ansøgninger om støtte til flytning og holdt møder med borgmesteren i Aabenraa og kommunens kulturudvalgsformand. Alt i en positiv ånd. Der forventes en afklaring i løbet af året. SKAT betaler fortsat for husleje/opbevaring af samlingen i Søborg. Ønsket er fortsat at bevare samlingen som en helhed.

Told- og Skattehistorisk Selskab – 40 år
Told- og Skattehistorisk Selskab blev oprettet den 24. oktober 1977 og vil således kunne fejre 40-års jubilæum den 24. oktober i år. Selskabet har udgivet eller været medudgiver af henved 30 bøger, heriblandt de to omfattende standardværker, Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie samt en række andre bøger af meget høj kvalitet. Ved årets udgang udgivet 40 årgange af Zise. Foranstaltet afholdt utallige foredragsaftener ved landets toldkamre i 70’erne og 80’erne med stor deltagelse indtil der ikke længere var basis for sådanne arrangementer på grund af dalende deltagelse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt et bestyrelsesmøde.

Formanden Jesper Rønnow Simonsen har som tidligere nævnt ønsket at træde ud af selskabets bestyrelse, da han ikke længere er direktør for SKAT. Bestyrelsen skal herved benytte lejligheden til at takke Jesper Rønnow Simonsen for godt samarbejde i den forløbne tid med ham som formand. Derudover har museumsformidler Tora Ribers, der tidligere har ledet Told- og Skattemuseet, ønsket at udtræde af selskabets bestyrelse. Tora har tidligere en periode været redaktør af Zise. Derudover har Britt Nielsen, som også har forladt SKAT, ønsket at udtræde af bestyrelsen. Vi skal derfor takke begge for deres indsats i bestyrelsen.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad punkt 3 - Regnskab 1. januar - 31. december 2016
Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Ad punkt 4 - Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
På valg var:

Redaktøren:
Som ny redaktør foreslog bestyrelsen museumsinspektør, souschef, ph.d. Henrik Gjøde Nielsen. Henrik Gjøde Nielsen blev valgt som ny redaktør.

Formanden:
Da der gennem mange år har været tradition for, at formanden for selskabet har været chefen for toldvæsenet, Told·Skat eller SKAT, så foreslog bestyrelsen, at Henrik Fode fortsatte som fungerende formand frem til næste generalforsamling, hvor der forhåbentlig er sket en afklaring af organiseringen og ledelsen af SKAT. Forsamlingen tilsluttede sig dette forslag.

3 bestyrelsesmedlemmer:
Chefkonsulent Anders Bech Christensen var på valg (genvalg). Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen underdirektør Preben Buchholtz, som blev valgt. Bestyrelsen foreslog, at udskyde valget af et nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling, idet man også her ville afvente en afklaring af organiseringen og ledelsen af SKAT samt hvad der sker med Told- og Skattemuseets samling.

Bestyrelsessuppleanter:
Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl (genvalg)

Revisorer:
Chefkonsulent Keld Boysen og specialkonsulent Peter C. Sibbesen (genvalg)

Revisorsuppleant:
Chefkonsulent Niels B. Legaard (genvalg)

Ad punkt 6 - Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsattes for 2017 [01.01.2017-31.12.2017] til 120 kr. årligt for enkeltpersoner og 1000 kr. for institutioner og foreninger mv.

Ad punkt 7 - Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Næstformanden takkede herefter dirigenten for et veludført hverv.

 

 

Godkendt af dirigenten Niels Anker Jørgensen den ??. maj 2017